proxy     

代理权,代理人,代表权,代表人,委托书... [详细]

《英汉机电手册》 字数(24)

proxy     

n.代理(人)‖proxy form代表委任表格,委派代表书/proxy sta... [详细]

《英汉社会科学大词典》 字数(115)

proxy     

代表权、代理人... [详细]

《金融英语英汉汉英词汇手册》 字数(12)

proxy     

委托书,代理权,代理人... [详细]

《新英汉·汉英电力工程技术词典》 字数(16)

proxy     

委托书,代理权,代理人... [详细]

《英汉·汉英电力工程技术词典》 字数(16)

faproxyd     

一种环氧树脂... [详细]

《英汉机电手册》 字数(14)

委托书... [详细]

《英汉机电手册》 字数(18)

生氧防毒器... [详细]

《英汉机电手册》 字数(22)

代表投票... [详细]

《金融英语英汉汉英词汇手册》 字数(17)

委托投票... [详细]

《金融英语英汉汉英词汇手册》 字数(20)